Integracja w naszej szkole

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
Gdyby wszyscy byli silni jak konie
Gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
Gdyby każdy miał to samo
Nikt nikomu nie byłby potrzebny”
                                                                                                        ks. Jan Twardowski

 

Integracja_obrazek.jpeg

 

1. „ Integracja zaczyna się w sercu człowieka” – z kart historii.

1991 r. - powstaje Szkoła Podstawowa nr 16

1993 – pierwsza klasa integracyjna rozpoczyna naukę ( do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni ruchowo, w normie intelektualnej)

1994-1995 – znoszenie barier architektonicznych (podjazdy, winda)

1998 – w szkole pojawia się pierwszy uczeń z upośledzeniem umysłowym

1999 – pierwsza klasa integracyjna rozpoczyna naukę w Gimnazjum nr 4

2000 – utworzenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

2017 - likwidacja gimnazjów, powstaje Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

 

2. „ Integracja to bycie razem, to wspólne przeżywanie”.

Termin integracja pochodzi z łaciny (integro) i oznacza proces tworzenia się całości z jakiejś części, zespalania poszczególnych elementów w całość. Sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasy integracyjne umożliwiają włączenie dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci pełnosprawnych, a tym samym rozwinięcie między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków i ,,uczyć”, jak żyć w normalnym społeczeństwie, ponieważ klasy integracyjne są miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, uczą akceptacji odmienności drugiego człowieka, nawiązywania kontaktów każdego z każdym. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

 

Dzięki integracji:

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • - przełamują barierę nieśmiałości i izolacji,
 • - odkrywają własne zainteresowania i predyspozycje,
 • - mają większą motywację do działania, bo chcą dorównać zdrowym rówieśnikom,
 • - uczą się akceptować swoją inność,
 • - kształtują wiarę we własne możliwości,
 • - dostrzegają swoje mocne strony, a nie tylko słabości
 • - rozwijają wyobraźnię,
 • - nawiązują przyjaźnie ze zdrowymi rówieśnikami.

Uczniowie pełnosprawni:

 • - stają się bardziej tolerancyjni i opiekuńczy,
 • - uczą się cierpliwości i empatii,
 • - umieją postępować z osobami niepełnosprawnymi,
 • - uczą się akceptacji cudzej i własnej inności,
 • - stają się odpowiedzialni i życzliwi wobec siebie,
 • - przełamują stereotypy.

 

W naszej placówce każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęty jest specjalistyczną pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W zależności od rodzaju niepełnosprawności i posiadanych przez dziecko dysfunkcji, szkoła nasza zapewnia pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, pedagoga – terapeuty czy logopedy. Uczniowie o specyficznych trudnościach edukacyjnych uczęszczają na zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, a uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego na indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Opublikował(a): Jolanta Bracha

Na skróty