Zasady organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

 

§ 1

 

1.      Planowanie wycieczek należy do obowiązków wychowawców klas i nauczycieli.

2.      Wychowawca klasy ma obowiązek zaplanować i zorganizować, co najmniej dwie klasowe wycieczki lub imprezy turystyczno-krajoznawcze         w      ciągu danego roku szkolnego (przez wycieczkę klasową rozumienie się taką, w której uczestniczy, co najmniej 70 % uczniów danej klasy).

3.      Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i przygotowania uczniów:

a.      klasy I – III – wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne na terenie Przemyśla, okolic i najbliższego regionu geograficzno - turystycznego,

b.     klasy IV – VI – wycieczki i imprezy turystyczno-krajoznawcze na terenie kraju (od 1 do 3 dni)

c.     klasy I – III gimnazjum – wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne (do 3 dni) – w szczególnym wypadku może to być wycieczka lub impreza zagraniczna,

d.     zielone i białe szkoły – do 5 dni.

4.      Plan wycieczek na dany rok szkolny opiniuje rada pedagogiczna.

5.      Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły w oparciu o kartę wycieczki złożoną odpowiednio:

a.      3 dni przed wycieczką odbywającą się na terenie miasta,

b.     7 dni przed inną wycieczką krajową,

c.     miesiąc przed wycieczką zagraniczną.

6.      Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki, który ma obowiązek ustalić liczbę opiekunów wycieczki i przygotować jej dokumentację.

7.      Dokumentacja wycieczki składa się z:

a.      karty wycieczki wraz z harmonogramem (załącznik nr 1 zgodny z rozporządzeniem MEN),

b.     regulaminu wycieczki (załącznik nr 2),

c.     listy uczestników wraz z przydzielonym opiekunem,

d.     programu wycieczki,

e.      pisemnych zgód rodziców (załącznik nr 3),

f.      pisemnych informacji o szczególnych potrzebach dziecka (załącznik nr 3),

g.     ubezpieczeń uczestników wycieczki,

h.     rozliczenia finansowego wycieczki (załącznik nr 4).

8.      Program i harmonogram wycieczki powinien być uzgodniony z uczniami i ich rodzicami.

9.      Rodzice zobowiązani są do poinformowania kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka i wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w czasie wycieczki.

10.   Uczestnicy wycieczki muszą być ubezpieczeni. Jeżeli uczeń nie jest ubezpieczony, rodzice powinni złożyć oświadczenie, że przejmują całą odpowiedzialność za ewentualny wypadek ucznia.

 

§ 2

 

1.      Kierownikiem wycieczki jest pracownik pedagogiczny szkoły posiadający kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki w tym ukończenie kursu kierowników wycieczek szkolnych.

2.      Do zadań kierownika wycieczki należy:

a.      opracowanie programu i harmonogramu wycieczki,

b.     zapoznanie uczestników z regulaminem wycieczki,

c.     zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

d.     zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

e.      określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, a także zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki,

f.      organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki,

g.     dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki,

h.     dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

3.      Do zadań opiekuna wycieczki należy:

a.      współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

b.     sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki,

c.     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d.     nadzorowanie zadań przydzielonych uczniom,

e.      wykonywanie innych zadań przydzielonych przez kierownika wycieczki.

 

§ 3

 

1.      Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawuje kierownik i opiekunowie.

2.      Liczba opiekunów zależy od liczby uczestników, wieku dzieci, rodzaju wycieczki, miejsca i czasu wyjazdu:

a.      1 opiekun na 30 uczniów – na terenie Przemyśla,

b.     1 opiekun na 15 uczniów – poza terenem Przemyśla,

c.     1 opiekun na 10 uczniów – imprezy turystyki kwalifikowanej.

3.      Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz w miejscach leżących powyżej 1000 m n.p.m. muszą być prowadzone przez górskich przewodników turystycznych.

4.      Uczniowie biorący udział w wycieczkach rowerowych muszą mieć kartę rowerową.

5.      W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych, zamieci, gołoledzi, wichury należy wycieczkę odwołać.

6.      Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.

7.      Długość trasy oraz tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika wycieczki.

 

§ 4

 

1.      Uczestnicy wycieczki mają prawo do:

a.      zgłaszania propozycji programu i sposobu organizacji wycieczki,

b.     uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie,

c.     korzystania z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników wycieczki,

d.     uwzględnienie ich szczególnych potrzeb w czasie wycieczki (np. stosowanie leków, zapobieganie alergii, specjalne wyżywienie),

e.      harmonijnego podziału czasu z uwzględnieniem wypoczynku.

2.      Uczestnicy wycieczki mają obowiązek:

a.      przestrzegania regulaminu wycieczki,

b.     informowania kierownika wycieczki o problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo,

c.     posiadania legitymacji szkolnej,

d.     stosowania się do poleceń kierownika i opiekunów wycieczki,

e.      posiadania ubrania i obuwia dostosowanego do warunków wycieczki.

 

Regulamin wycieczki

 

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

1.      złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców,

2.      zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej,

3.      ubrania się w odzież stosowana do warunków i miejsca wyjazdu,

4.      punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki,

5.      przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki,

6.      zachowywania się w kulturalny sposób,

7.      stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna,

8.      informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach, a także wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki,

9.      pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania,

10.   przestrzegania regulaminu.

 

W czasie wycieczki zabronione jest:

1.      oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna,

2.      narażania na niebezpieczeństwo siebie lub innych,

3.      palenie papierosów, picie alkoholu i zażywanie narkotyków.

 

Zobowiązanie uczniów:

Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Data ………...............

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Podpis ucznia

1.

2.

Opublikował(a): Jolanta Bracha

Na skróty