Procedura zwalniania uczniów z zajęć

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych

  1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia, choroby w trakcie trwania zajęć. Nauczyciel kieruje wówczas ucznia (który zgłosił na lekcji złe samopoczucie) w towarzystwie innego ucznia do pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka dokonuje diagnozy stanu zdrowia ucznia i podejmuje decyzję odesłania ucznia na lekcję albo pozostawia ucznia w gabinecie pomocy medycznej do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego), którego sama zawiadamia; w nagłych wypadkach wzywa pogotowie ratunkowe jednocześnie powiadamiając o tym fakcie rodziców i dyrektora szkoły. W sytuacji nieobecności pielęgniarki nauczyciel odsyła ucznia do sekretariatu szkoły, gdzie dalszą decyzję podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
  2. Zwolnić ucznia niepełnoletniego z lekcji może tylko rodzic (opiekun prawny) odbierając go ze szkoły osobiście w sytuacjach spowodowanych:

a) chorobą,

b) specjalistycznymi badaniami lekarskimi,

c) ważną sytuacją losową.

Rodzic (opiekun prawny) wypełnia Kartę odbioru ucznia ze szkoły (załącznik nr 1), informuje pracownika administracyjnego przy wejściu głównym o potrzebie zwolnienia ucznia i odbiera go z klasy, w której aktualnie się on znajduje. Kartę pozostawia u nauczyciela prowadzącego zajęcia i informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, a podczas jego nieobecności dyrektora/wicedyrektora szkoły.

3. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia  z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły tj.: udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, próbach. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze odpowiedzialność za ucznia. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca wpisuje w dzienniku lekcyjnym „ns”. Wychowawca przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. Uczeń zwalniany z zajęć ze względu na udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd. Nauczyciel umieszcza na dzienniku elektronicznym nazwiska zwalnianych uczniów, podając jednocześnie termin i przyczynę zwolnienia.

Załącznik nr 1: PDFKarta-odbioru-ucznia-ze-szkoly.pdf (76,87KB)

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Jolanta Bracha

Na skróty