Procedura bezpieczeństwa na terenie szkoły

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu 

 

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom-uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu wprowadza się niniejszą 

procedurę ograniczającą możliwość poruszania się po szkole osób nieupoważnionych. 

§ 1 

Przyprowadzanie i odprowadzanie uczniów ze szkoły: 

1. Wejście uczniów do szkoły odbywa się przez szatnię lub wejściem głównym zgodnie 

z harmonogramem. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający uczniów oczekują przed 

szkołą, lub bezpośrednio w obrębie wejścia do placówki, zgodnie z ustaleniami 

z wychowawcą klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, 

uczniowie niepełnosprawni mogą być odbierani prze rodziców / opiekunów prawnych 

z możliwością wejścia na teren placówki (korytarz, świetlica, sale lekcyjne, szatnia). 

3. Uczniowie po wejściu do szkoły wejściem dolnym, udają się do wyznaczonej szatni 

i bezpośrednio do właściwej sali lekcyjnej. Rodzic, bądź opiekun prawny nie może wejść 

do boksów szatni, ani w głąb korytarza szkolnego poza obręb wskazany przez 

pracownika szatni. 

4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji. Zakazane jest pozostawanie 

w szatni przed rozpoczęciem lub po zakończeniu lekcji. Jeżeli wymaga tego sytuacja 

(uczeń dowożony do szkoły) uczniowie mają przebywać na terenie czytelni lub świetlicy. 

5. Uczniowie klas I-III, niekorzystający ze świetlicy po zakończonych lekcjach, 

odprowadzani są do szatni, przez nauczyciela prowadzącego ostatnią w tym dniu lekcję.. 

6. Rodzice odbierają dzieci uczęszczające do świetlicy zgodnie z harmonogramem, 

oczekując na nie przed wejściem do szkoły lub bezpośrednio w jego obrębie. Rodzice nie 

wchodzą do sal. Dopuszcza się odbiór ucznia przebywającego z grupą świetlicową na placu zabaw.. Fakt ten należy zgłosić do wychowawcy grupy. 

§

Zasady wejścia osób z zewnątrz: 

1. Osoby wchodzące z zewnątrz na teren szkoły powinny umawiać się telefonicznie lub 

mailowo z wybranym nauczycielem w ramach jego terminów konsultacji. Tego rodzaju 

spotkania mogą odbywać się bezpośrednio przy wejściu głównym do szkoły, 

w rejonie sektora A na parterze w bezpośrednim sąsiedztwie administracji i dyrekcji 

placówki. Każda osoba wchodząca z zewnątrz jest zobowiązana do zgłoszenia celu 

wizyty u pracowników obsługi pełniących dyżur bezpośrednio przy wejściu głównym do 

szkoły. 

2. Kontakt telefoniczny i mailowy można uzyskać za pomocą: 

 

1) telefon stacjonarny: 16 670 29 15 

2) e-mail sp16@um.przemysl.pl 

3) przez dziennik elektroniczny Librus 

4) kontakt telefoniczny z wybranym nauczycielem 

 

Dyrektor Szkoły 

dr Grzegorz Szopa 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Jolanta Bracha

Na skróty