Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

 

I   Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) art. 1
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.2001.Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
 4. Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki.

II  Cele i zadania świetlicy szkolnej
Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
 3. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.
 4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie.
 7. Podnoszenie kultury życia codziennego.
 8. Niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych).
 9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

III  Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30-16.30 w dni, w których odbywają się  zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
 3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.
 4. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25.
 5. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie  naszej szkoły, których rodzice udokumentują zatrudnienie.
 6. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 7. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą  decyzję  podejmuje dyrektor szkoły

IV  Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu Pracy  Opiekuńczo – Wychowawczej świetlicy. Plan ten jest zgodny z planem Wychowawczym Szkoły.
 2. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 3. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zapisu do świetlicy.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

V   Zadania nauczycieli-wychowawców

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć programowych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

VI  Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

Wychowanek ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki
 2. Życzliwego traktowania
 3. Swobodnego  wyrażania myśli i przekonań
 4. Poszanowania godności osobistej
 5. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
 6. Rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w różnych formach  aktywności twórczej kierowanej przez nauczyciela
 7. Wychodzić do sklepiku szkolnego raz dziennie pod opieką nauczyciela

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Respektowania poleceń wychowawców
 2. Nie opuszczania świetlicy bez zezwolenia nauczyciela
 3. Nie wychodzenia do domu bez osoby dorosłej lub pisemnej zgody rodziców
 4. Przestrzegania zasad współżycia w grupie
 5. Nie używania brzydkich słów, odnoszenia się do innych z szacunkiem
 6. Bawienia się ze wszystkimi dziećmi zgodnie i spokojnie oraz pomagania sobie nawzajem
 7. Szanowania zabawek i odkładanie ich po skończonej zabawie na miejsce
 8. Odkładania na wyznaczonym miejscu plecaków i rzeczy osobistych
 9. Brania czynnego udziału w zajęciach świetlicowych
 10. Nie oddalania się od grupy w czasie zabaw na szkolnym placu zabaw i boisku
 11. Kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji
 12. Zmiany obuwia w świetlicy

VII   Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

 1. Stołówka wydaje  obiady od 12.00 do 13.20
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne
 3. W sytuacji kiedy uczeń jest nieobecny można dokonać odpisu obiadu
 4. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawanie posiłków odpowiada kierownik kuchni
 5. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa
 6. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej, spożywają je pod opieką wychowawców świetlicy (przed lub po lekcjach)
 7. Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej, który w porze obiadowej przebywa  w świetlicy:
 • na jadalnię schodzi pod opieką nauczyciela
 • obiad spożywa pod opieką wychowawcy świetlicy
 • po skończonym posiłku czeka na pozostałe dzieci i z grupą, pod nadzorem nauczyciela wraca do świetlicy.
 1. Spożywający posiłki mają obowiązek:
 • kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce
 • jeść tylko przy stolikach
 • po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło
 1. Rodzice dzieci spożywających obiad nie powinni przebywać na terenie stołówki

  VIII   Kary i nagrody wobec wychowanków

 1. Nagrodę może otrzymać każdy wychowanek świetlicy, który:
 • nienagannie zachowuje się w świetlicy, stosuje się do regulaminu oraz przyjętych norm i zasad,
 • wykonuje inne czynności na rzecz świetlicy (np. prace porządkowe, pomoc młodszym kolegom w nauce, itp.)
 • reprezentuje świetlicę w konkursach międzyświetlicowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, itp.,
 • pomaga w przygotowaniu dekoracji, imprez świetlicowych

 

 

             Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

 • ustna pochwała ucznia przez nauczyciela świetlicy.
 • pochwała przed rodzicami, wychowawcą klasy, grupą rówieśniczą.
 • wyróżnienie w postaci punktów – bonusów na tablicy aktywności.
 • nagroda w postaci dyplomów i książek.
 1. Karę może otrzymać uczeń, który:
 • nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązujące normy i zasady postępowania,
 • stosuje zachowania agresywne, przemoc psychiczną lub fizyczną,
 • nie stosuje się do poleceń wychowawcy świetlicy,
 • kradnie,
 • niszczy mienie kolegów lub świetlicy,
 • samowolnie opuszcza świetlicę, itp.,
 • zagraża bezpieczeństwu innych.

Karą może być:

 • upomnienie wychowawcy świetlicy
 • upomnienie wychowawcy klasy
 • ustne lub pisemne powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów/ przez wychowawcę świetlicy lub pedagoga
 • upomnienie dyrektora szkoły
 • zawieszenie lub wykluczenie ucznia w prawach uczestnika świetlicy
 1. Wniosek o wykluczenie może nastąpić za nagminne łamanie regulaminu świetlicy po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, gdy uczeń:
 • Umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innych osób
 • Z premedytacją demoralizuje innych uczniów
 • Stanowi zagrożenie dla siebie i innych dzieci,
 • Po dwukrotnym zawieszeniu, w przypadku kolejnego przewinienia, uczeń  zostaje skreślony z listy świetlicowej.
  Procedurę o wykluczenie ucznia ze świetlicy szkolnej można rozpocząć na wniosek wychowawcy świetlicy.
 • Decyzję o wykluczeniu podejmuje komisja w skład, której wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor, pedagog lub psycholog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy.

IX   Dokumentacja świetlicy

 1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy
 2. Protokoły z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej
 3. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej
 4. Regulamin Świetlicy Szkolnej
 5. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej
 6. Miesięczne harmonogramy zajęć
 7. Rozkład dnia pracy świetlicy
 8. Dzienniki zajęć
Opublikował(a): Jolanta Bracha

Na skróty